Tiansuan Constellation-Publications

Home/Publications

Papers

2021

Shangguang Wang, Qing Li, Mengwei Xu, Xiao Ma, Ao Zhou, Qibo Sun, Tiansuan Constellation: An Open Research Platform, Proc. IEEE EDGE 2021, Invited Paper.

Read more